Nekorištenje usluga i ispis

1. Privremeno nekorištenje usluga vrtića

Temeljem Odluke o mjerilima za naplatu usluga Dječjeg vrtića Rijeka od roditelja-korisnika usluga („Službene novine Grada Rijeke“, broj 15/21), s kojom su usklađene i odredbe Pravilnika o upisu djece u Dječji vrtić Rijeka, roditelj-korisnik usluga vrtića ima mogućnost nekorištenja usluga iz privatnih razloga, u trajanju od najmanje mjesec dana u kontinuitetu, a najviše dva puta tijekom jedne pedagoške godine.

Iznos sudjelovanja u mjesečnoj cijeni usluga dječjeg vrtića roditeljima-korisnicima usluga s prebivalištem na području grada Rijeke, za vrijeme nekorištenja usluga umanjit će se za 50%.

Za vrijeme nekorištenja usluga roditelj-korisnik usluga vrtića nema pravo svoje dijete povremeno dovoditi u Ustanovu. Nekorištenje usluga ne smatra se ispisom iz vrtića.

Za realizaciju ove mogućnosti, možete se obratiti matičnom odgojitelju djeteta ili ispuniti donji obrazac te ga dostaviti na e-mail adresu Vašeg Centra predškolskog odgoja.

Obrazac - nekorištenje usluga vrtića

 

2. Ispis djeteta

Sukladno Odluci o mjerilima za naplatu usluga Dječjeg vrtića Rijeka od roditelja-korisnika usluga i Pravilniku o upisu djece u Dječji vrtić Rijeka, roditelj-korisnik usluga može bilo kada u toku pedagoške godine ispisati dijete iz Dječjeg vrtića Rijeka.

Roditelj-korisnik usluga dužan je u slučaju ispisa djeteta podmiriti Ustanovi sva dugovanja. Roditelj-korisnik usluga dužan je o namjeri ispisa obavijestiti odgojitelja i potpisati ispisnicu najkasnije dan prije namjeravanog prekida korištenja usluga.

Jednom ispisano dijete u slučaju novog podnošenja prijave za upis, ponovno prolazi upisni postupak sa svim dokazivanjima reda prvenstva.

Za realizaciju ove mogućnosti, možete se obratiti matičnom odgojitelju djeteta ili ispuniti donji obrazac te ga dostaviti na e-mail adresu Vašeg Centra predškolskog odgoja.

Obrazac - ispisnica