Predškola

Program predškole obvezan je program odgojno-obrazovnoga rada s djecom u godini dana prije polaska u osnovnu školu te se provodi u trajanju od 250 sati.

Program predškole se provodi sukladno Pravilniku o sadržaju i trajanju programa predškole (Narodne novine, broj 107/14).

U program predškole će se pedagoške 2016./2017. godine uključivati sva djeca koja su do 1. rujna 2016. godine navršila pet i pol godina (odnosno djeca koja će do 31. ožujka 2017. godine navršiti šest godina jer su ona školski obveznici).

Djeca pripadnici romske nacionalne manjine, djeca kojima hrvatski jezik nije materinski jezik te djeca s teškoćama u razvoju mogu se upisati u program predškole i dvije godine prije polaska u osnovnu školu.

Dječji vrtić Rijeka će program predškole u pedagoškoj 2016./2017. godini započeti provoditi u veljači 2017. godine.

 

Programom predškole se svakom djetetu u godini dana prije polaska u osnovnu školu želi osigurati optimalne uvjete za razvoj i unaprjeđivanje vještina, navika i kompetencija te stjecanje spoznaja i zadovoljavanje interesa koji će mu pomoći u prilagodbi na nove izazove u školskom okruženju. Osnovna zadaća Programa predškole je razvijanje i unaprjeđivanje tjelesnih, emocionalnih, socijalnih i spoznajnih potencijala djeteta te poticanje komunikacijskih vještina potrebnih za nove oblike učenja. Specifični ciljevi koji se Programom ostvaruju su razvoj osnovnih vještina i sposobnosti (vođenje brige o samome sebi,  unaprjeđivanje socijalnih vještina), učiti kako učiti, razvijanje predčitačkih, predmatematičkih i grafomotoričkih vještina, razvoj suradničkih odnosa u grupi djece te razvoj vještina dogovaranja i pridržavanja pravila. Pored svakodnevnih aktivnosti u vrtiću, programom su predviđeni i ostali sadržaji poput izleta, posjeta kazalištu i izložbama, kulturnim manifestacijama, posjet knjižnici, sportskim priredbama, terenima i slično.

 

Za provedbu programa i ostvarivanje navedenih zadaća i ciljeva od iznimne je važnosti dobra suradnja s roditeljima. Nositelji programa predškole su stručnjaci za rani i predškolski odgoj i obrazovanje – odgojitelji, u suradnji sa članovima stručnih timova.