O nama

Grad Rijeka osnivač je Dječjeg vrtića Rijeka, javne predškolske ustanove, koja je osnovni nositelj Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju te skrbi o djeci rane i predškolske dobi na području grada Rijeke.

Rad Dječjeg vrtića Rijeka se temelji na humanističko-razvojnoj koncepciji predškolskog odgoja, kojom se stvaraju uvjeti boljeg i kvalitetnijeg življenja djece u kontekstu ustanove ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja.

Dječji vrtić Rijeka u svom sastavu ima četri centra predškolskog odgoja, odnosno 21 podcentar predškolskog odgoja, a svoju djelatnost ostvaruje i u KBC Rijeka, lokalitetu Kantrida. Na svim se ovim lokacijama provode različiti programi odgoja i obrazovanja djece rane i predškolske dobi.

Centri predškolskog odgoja jesu:
1. CENTAR MAESTRAL

2. CENTAR POTOK

3. CENTAR TURNIĆ

4. CENTAR ZAMET

Pravni, administrativni i računovodstveni poslovi obavljaju se u okviru jedinstvene uprave.

Dječjim vrtićem Rijeka upravlja Upravno vijeće dok je ravnatelj poslovodni i stručni voditelj ustanove.

Stručna tijela Dječjeg vrtića Rijeka su Stručno vijeće i Odgojiteljsko vijeće.

Dječji vrtić Rijeka imenovan je Vježbaonicom za praktično osposobljavanje studenata za rad s djecom rane i predškolske dobi.

Temeljni akt Dječjeg vrtića Rijeka je Statut Dječjeg vrtića Rijeka.