Plaćanje

Plaćanje

Mjerila za naplatu, punu mjesečnu cijenu i mjesečno sudjelovanje roditelja-korisnika usluga u istoj te dokaze potrebne radi utvrđivanja iznosa sudjelovanja roditelja u plaćanju mjesečne cijene usluga utvrđuje:

  • Odluka o mjerilima za naplatu usluga Dječjeg vrtića Rijeka od roditelja-korisnika usluga („Službene novine Grada Rijeke“, broj 2/24)
  • zaključak o punoj mjesečnoj cijeni usluga i mjesečnom sudjelovanju roditelja-korisnik usluga u punoj mjesečnoj cijeni usluga Dječjeg vrtića Rijeka;
  • Pravilnik o upisu djece u Dječji vrtić Rijeka.

 

Puna mjesečna cijena usluga Dječjeg vrtića Rijeka za redoviti cjelodnevni program iznosi 287,64 EUR.

Puna mjesečna cijena usluga Dječjeg vrtića Rijeka za program za djecu s teškoćama u razvoju iznosi 1.133,59 EUR.

Odlukom se utvrđuje kojim iznosom, ovisno o mjesečnom dohotku po članu kućanstva, roditelj koji ima prebivalište na području grada Rijeke, plaća uslugu:

 

Dohodak po članu kućanstva mjesečno

Za cjelodnevni

boravak

Do 1/3 prosječne mjesečne

isplaćene neto plaće u RH u prethodnoj

godini (za razdoblje I.-XII.)

48,00 eura

Od 1/3 do 1/2 prosječne mjesečne

Isplaćene neto plaće u RH u prethodnoj godini (za razdoblje I.-XII.)

54,00 eura

Više od 1/2 prosječne mjesečne

isplaćene neto plaće u RH u prethodnoj godini (za razdoblje I.-XII.)

70,00 eura

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjesečno sudjelovanje roditelja-korisnika usluga s prebivalištem na području grada Rijeke u punoj mjesečnoj cijeni usluga Dječjeg vrtića, smanjuje se kako slijedi:

  • roditelju-korisniku usluga koji koristi prava iz socijalne skrbi, sukladno odluci Gradskog vijeća Grada Rijeke kojom se uređuje socijalna skrb,
  • roditelju-korisniku usluga Dječjeg vrtića iznos sudjelovanja u mjesečnoj cijeni usluga Dječjeg vrtića smanjuje se za drugo dijete za 30%, za treće dijete za 60%, a za četvrto i svako sljedeće dijete za 100%, pod uvjetom da su djeca upisana u Dječji vrtić i da su članovi istog kućanstva,
  • za dane kada dijete odsustvuje iz Dječjeg vrtića zbog bolesti, o čemu roditelj-korisnik usluga dostavlja liječničku potvrdu, iznos dnevnog sudjelovanja u mjesečnoj cijeni usluga Dječjeg vrtića smanjuje se za 20%,
  • za dane kada dijete odsustvuje iz Dječjeg vrtića zbog sudjelovanja u višednevnom programu odgoja i obrazovanja izvan Dječjeg vrtića, kojeg provodi i dodatno naplaćuje Dječji vrtić, iznos dnevnog sudjelovanja u mjesečnoj cijeni usluga Dječjeg vrtića smanjuje se za 50%,
  • za dane kada dijete odsustvuje iz Dječjeg vrtića iz privatnih razloga, u trajanju od najmanje mjesec dana, a najviše dva mjeseca unutar pedagoške godine, iznos sudjelovanja u mjesečnoj cijeni usluga Dječjeg vrtića smanjuje se za 50%,
  • za mjesece kada dijete boravi u Dječjem vrtiću do najviše tri sata dnevno zbog opservacije i utvrđivanja teškoća u njegovu razvoju, iznos sudjelovanja u mjesečnoj cijeni usluga Dječjeg vrtića smanjuje se za 70%.

Informacije o smanjenju cijene zbog korištenja prava iz socijalne skrbi roditelj može dobiti na Titovom trgu 3, pri Odjelu za zdravstvo i socijalnu skrb Grada Rijeke.

 

Dodatni sadržaji u okviru redovitog programa dodatno se plaćaju kako slijedi:
-    sadržaji sporta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33,18 EUR,
-    sadržaji ranog učenja engleskog jezika . . . . . . . . . . 37,16 EUR.

 

Dječji vrtić Rijeka roditelju-korisniku usluge ispostavlja račun najkasnije do 10. dana u tekućem mjesecu za prethodni mjesec koji je roditelj dužan podmiriti najkasnije u roku od osam dana od dana primitka.

Prilikom upisa djeteta u Dječji vrtić, roditelj je dužan uplatiti Dječjem vrtiću beskamatni predujam u paušalnom iznosu od 25,00 eura.

Uplaćeni predujam iz stavka 1. ovoga članka obračunava se zadnjim obračunom sudjelovanja roditelja-korisnika usluga u punoj mjesečnoj cijeni usluga Dječjeg vrtića prilikom ispisa djeteta iz Dječjeg vrtića.

Roditelj koji ima prebivalište na području druge jedinice lokalne samouprave može od svoje općine ili grada tražiti sufinanciranje cijene boravka djeteta.