Nabava

Kao javni naručitelj, Dječji vrtić Rijeka u obvezi je primjene Zakona o javnoj nabavi, kojim se uređuju postupci sklapanja ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma radi nabave robe, radova ili usluga, pravna zaštita u vezi s tim postupcima i nadležnost središnjeg tijela državne uprave nadležnog za sustav javne nabave.

Obveza provođenja postupaka javne nabave postoji kod nabave u iznosu većem od  26.540,00 EUR za nabavu roba i usluga, odnosno od 66.360,00 EUR za nabavu radova, sukladno čl. 12. st. 1. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/2016, 114/2022).

_____________________________________

 

Sprječavanje sukoba interesa

Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja

Plan nabave Dječjeg vrtića Rijeka