Predškola

Program predškole obvezan je program odgojno-obrazovnog rada s djecom u godini dana prije polaska u osnovnu školu te se provodi u trajanju od 250 sati.

Program predškole provodi se sukladno Pravilniku o sadržaju i trajanju programa predškole (Narodne novine, broj 107/14).

U program predškole je potrebno prijaviti djecu koja nisu obuhvaćena redovitim programom predškolskog odgoja i obrazovanja, a u godini su prije polaska u osnovnu školu.

Djeca pripadnici romske nacionalne manjine i djeca kojima hrvatski jezik nije materinski jezik, a čiji roditelji žele dijete upisati u prvi razred osnovne škole po propisima kojima se uređuje odgoj i obrazovanje u osnovnoj školi, mogu se uključiti u program predškole i dvije godine prije polaska u osnovnu školu.