Privremeno nekorištenje usluga Dječjeg vrtića Rijeka

Sukladno Odluci o mjerilima za naplatu usluga Dječjeg vrtića Rijeka od roditelja-korisnika usluga i Pravilniku o upisu djece u Dječji vrtić Rijeka, roditelj-korisnik usluga može u tijeku jedne pedagoške godine koristiti opciju privremenog nekorištenja usluga Dječjeg vrtića Rijeka.

Vrijeme nekorištenja usluga odnosi se na najmanje jedan cijeli mjesec (30 dana), odnosno dva cijela mjeseca (60 dana) u kontinuitetu, računajući od prvog dana nekorištenja usluge.

U razdoblju ovog privremenog nekorištenja usluga vrtića, roditelj nema pravo svoje dijete povremeno dovoditi u vrtić. Za vrijeme nekorištenja usluga vrtića roditelj plaća naknadu od 200,00 kuna mjesečno.