Ravnatelj

Ravnatelj dječjeg vrtića je poslovodni i stručni voditelj ustanove.

Ravnatelj predlaže godišnji plan i program rada ustanove, brine se za provođenje odluka upravnog vijeća, odgojiteljskog vijeća i drugih tijela te obavlja i druge poslove utvrđene aktom o osnivanju i statutom.

Za ravnatelja dječjeg vrtića može biti imenovana osoba koja ispunjava uvjete za odgojitelja ili stručnog suradnika te ima najmanje 5 godina radnog staža u djelatnosti predškolskog odgoja.
Ravnatelj se bira na temelju javnog natječaja koji raspisuje upravno vijeće dječjeg vrtića.
Ravnatelja imenuje i razrješava osnivač dječjeg vrtića na prijedlog upravnog vijeća.

Ravnatelj se imenuje na četiri godine, a ista osoba može biti ponovno imenovana.

 

Ravnateljica Dječjeg vrtića Rijeka je Davorka Guštin.