Uprava

Unutar uprave Dječjeg vrtića Rijeka su ustrojene dvije službe:

1. Služba pravnih, kadrovskih i općih poslova

 • Irene Gregorović-Filipčić (tajnica) - rukovodi radom službe pravnih, kadrovskih i općih poslova, tel. 209-947
 • Kata Režić Vrsaljko (samostalna referentica za kadrovske poslove), tel. 209-959
 • Vedrana Janeš (samostalna referentica za kadrovske poslove), tel. 209-960
 • Maja Manestar (samostalna referentica za opće poslove), tel. 209-946
 • Milan Đujić (samostalni referent zaštite na radu i zaštite od požara), tel. 211-205
 • Dean Zubović (referent zaštite na radu i zaštite od požara), tel. 211-205

2. Služba financijsko-računovodstvenih poslova

 • Branka Filipović (voditeljica financija) - rukovodi radom službe financijsko-računovodstvenih poslova, tel. 209-977
 • Edith Miljan (samostalna referentica materijalnog knjigovodstva i likvidature računa), tel. 209-958
 • Tatjana Bogovac (samostalna referentica materijalnog knjigovodstva i analitike javne nabave), tel. 209-975
 • Majla Kamenski (referentica za administrativno-računovodstvene poslove), tel. 209-945
 • Božica Panić (referentica saldakonti kupaca i analitike kratkotrajne imovine), tel. 209-948
 • Martina Kos (samostalna referentica za plan i analizu i analitiku dobavljača), tel. 209-974
 • Nada Miletić (samostalna referentica nabave i analitike dugotrajne imovine), tel. 209-961
 • Vlatko Sorola (samostalni referent nabave i analitike dugotrajne imovine), tel. 209-962
 • Iva Urh (referentica obračuna plaća - blagajnica), tel. 209-963

Kontakt službenika za zaštitu osobnih podataka: info@rivrtici.hr.