Upravno vijeće

Dječjim vrtićem upravlja upravno vijeće.
Mandat članova upravnog vijeća traje četiri godine.

Upravno vijeće:

  • odlučuje o stjecanju, opterećivanju i otuđivanju nekretnina dječjeg vrtića pod uvjetima propisanim aktom o osnivanju i statutom dječjeg vrtića, uz suglasnost osnivača dječjeg vrtića,
  • predlaže osnivaču statusne promjene dječjeg vrtića,
  • predlaže osnivaču promjenu naziva dječjeg vrtića,
  • odlučuje o upisu djece i o mjerilima upisa, uz suglasnost osnivača,
  • odlučuje o zasnivanju i prestanku radnog odnosa na prijedlog ravnatelja dječjeg vrtića, sukladno ovom Zakonu,
  • obavlja i druge poslove utvrđene aktom o osnivanju i statutom dječjeg vrtića.

Upravno vijeće Dječjeg vrtića Rijeka ima sedam članova, a čine ga:

  • četiri člana iz reda osnivača
  • jedan član iz reda roditelja djece korisnika usluga - Ana Mendrila Dobrović amendrila@gmail.com
  • dva člana iz reda odgojitelja i stručnih suradnika Ustanove.

Predsjednica Upravnog vijeća je Ivana Jurčić.

Dnevni red sjednica Upravnog vijeća

Poslovnik o radu Upravnog vijeća