Utjecaj jutarnje tjelovježbe

Prezentacija diplomskog rada

( Mentor: doc.dr.sc. Biljana Trajkovski, UFRI)

UTJECAJ JUTARNJE TJELOVJEŽBE NA KINANTROPOMETRIJSKA OBILJEŽJA DJECE PREDŠKOLSKE DOBI

PPO POTOK

 

Rano djetinjstvo  predstavlja izuzetno važan i osjetljiv razvojni period u kojem dijete stječe raznovrsno i bogato iskustvo, a karakterizira ga biološka potreba za kretanjem i igrom. Jutarnjom se tjelovježbom potiče pravilan rast i stječu se najvažniji preduvjeti za razvoj motoričkih znanja, vještina i navika, podiže se raspoloženje djece i unosi vedro ozračje u grupu. Dio istraživanja pokazuje da je u hrvatskim vrtićima poprilično loša situacija kada je u pitanju tjelesno vježbanje jer još uvijek preko 23% vrtića nema sportske dvorane ili je koriste u druge svrhe, a vanjski prostor se smanjuje.
Stoga je cilj ovog rada i istraživanja bio utvrditi utjecaj jutarnje tjelovježbe na promjene nekih motoričkih i funkcionalnih sposobnosti djece predškolske dobi u inicijalnom i finalnom provjeravanju koja su sudjelovala tri mjeseca svaki dan u provođenju jutarnje tjelovježbe u trajanju od 10 minuta. Istraživanje je provedeno na uzorku od 42 ispitanika prosječne starosne dobi od 5 godina Dječjeg vrtića „Potok“ u Rijeci. Na početku istraživanja pretpostavilo se da će program proizvesti veće razlike, no analiza dobivenih rezultata navodi na zaključak da je potrebno produžiti period provođenje programa na duži rok, minimalno 9 mjeseci te osigurati provođenje programa u kontinuitetu (3-4 godine).

Rezultati ovog rada mogu poslužiti kao osnova za daljnje istraživanje u dužem periodu, a postignuti rezultati sugeriraju da se osim antropoloških obilježja u daljnjim istraživanjima jutarnje tjelovježbe prate i neki drugi parametri poput dječje motivacije, navika te promjena u prehrani.
Na prezentaciji je bilo prisutno 35 sudionika koji su vrlo pozitivno ocijenili sadržaj i temu prezentacije.
Kontakt:
Bonita Žagar Kavran - bonita.kavran@gmail.com