Upis djece u Dječji vrtić Rijeka u pedagoškoj 2021./2022. godini

Na temelju Odluke o upisu djece i o mjerilima upisa u Dječji vrtić Rijeka objavljen je dana 24. svibnja 2021. Natječaj za upis djece u Dječji vrtić Rijeka, More i Sušak za pedagošku 2021./2022. godinu (dječji vrtići kojih je osnivač Grad Rijeka).

Prijave za upis djece u Dječji vrtić Rijeka  podnose od 7. do 11. lipnja 2021. godine.

Prijave za upis moguće je predati:

DJEČJI VRTIĆ RIJEKA
CPO Sjedište CPO-a Adresa Adresa e-pošte Telefon
Maestral PPO* Maestral Kozala 47/a maestral@rivrtici.hr 514-395
Potok PPO Potok Josipa Završnika 3 potok@rivrtici.hr 211-201
Turnić PPO Mavrica Mihovilići 33 turnic@rivrtici.hr 445-431
Zamet PPO Zamet Bože Vidasa 12/a zamet@rivrtici.hr 261-588

*PPO - podcentar predškolskog odgoja

Dokumentacija za upis i  za ostvarivanje prednosti pri upisu (obvezno priložiti):

 1. ispunjen obrazac Prijave za upis (u dva primjerka) u jedan odabrani Centar predškolskog odgoja:
 2. ispunjen Upitnik za roditelje;
 3. ispunjen obrazac Izjave o prebivalištu i članovima zajedničkog kućanstva koji vrtić potvrđuje kod MUP RH-PU Primorsko-goranska
 4. izvadak iz matice rođenih djeteta (neovisno o datumu izdavanja) i potvrda o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu - provjera urednog cijepljenja (ne starije od mjesec dana od dana podnošenja Prijave)
 5. za dijete roditelja žrtve i invalida domovinskog rata: rješenje o statusu žrtve i invalida domovinskog rata
 6. za dijete zaposlenog/ih roditelja i osobe koja koristi mjeru HZZ-a za stjecanje prvog radnog iskustva ili javnog rada: potvrda/elektronički zapis (e-radna knjižica) o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO-a (ne stariji od mjesec dana od dana podnošenja Prijave) ili za roditelje zaposlene u inozemstvu: ugovor ili potvrda kojom se dokazuje činjenica postojanja ugovora o radu, odnosno činjenica mirovinskog osiguranja temeljenog na radu
 7. dokaz o prihodima: potvrda poslodavca o prosjeku plaće za posljednja 3 mjeseca (dohodak od nesamostalnog rada), godišnja prijava poreza za obrtnike ili potvrda/rješenje HZZO-a o visini primanja za vrijeme rodiljnog dopusta ili roditeljskog dopusta ili potvrda HZZ-a o primanjima ili zadnji odrezak od mirovine ili rješenje Centra za socijalnu skrb o priznavanju statusa njegovatelja
 8. za dijete nezaposlenog roditelja ili umirovljenika: potvrda HZZ-a ili potvrda/elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO-a (ne starije od mjesec dana od dana podnošenja Prijave) ili rješenje o priznavanju prava na mirovinu ili zadnji odrezak od mirovine
 9. za dijete samohranog roditelja: izvadak iz matice rođenih roditelja (ne starije od mjesec dana od dana podnošenja Prijave) i smrtni list ili izvadak iz matice umrlih za preminulog roditelja ili potvrda o nestanku drugog roditelja ili drugo uvjerenje nadležnog tijela kojim se dokazuje da roditelj sam skrbi i uzdržava dijete za dijete koje živi samo s jednim roditeljem (jednoroditeljska obitelj): izvadak iz matice rođenih roditelja (ne starije od mjesec dana od dana podnošenja Prijave) i presuda o razvodu braka ili odluka suda o povjeri djeteta na stanovanje ili izvješće o provedenom postupku obveznog savjetovanja pri Centru za socijalnu skrb ili drugi dokaz da drugi roditelj ne živi u zajedničkom kućanstvu
 10. za dijete čija su oba ili jedan roditelj redovni studenti/učenici: potvrda fakulteta/škole o statusu redovnog studenta/učenika (ne starija od mjesec dana od dana podnošenja Prijave)
 11. za dijete iz obitelji s troje i više malodobne djece: rodni listovi ili izvodi iz matične knjige rođenih za svu djecu
 12. za dijete kojem su brat ili sestra upisani u Ustanovu: zahtjev za nastavak korištenja usluga brata ili sestre
 13. za dijete uzeto na skrb i uzdržavanje i dijete u udomiteljskoj obitelji: rješenje/ potvrda Centra za socijalnu skrb
 14. za dijete korisnika doplatka za djecu: rješenje ili potvrda/elektronički zapis HZMO-a o pravu na doplatak za tekuću godinu
 15. za dijete koje ima preporuku Centra za socijalnu skrb za smještaj u vrtić: preporuka Centra za socijalnu skrb
 16. za dijete s teškoćama: nalaz i mišljenje Jedinstvenog tijela vještačenja
 17. za dijete pripadnika talijanske nacionalne manjine: Izjava roditelja o pripadnosti talijanskoj nacionalnoj manjini
 18. za upis u smjenski vrtić: potvrda o smjenskom radu oba roditelja (ne starije od mjesec dana od dana podnošenja Prijave)

Svi potrebni dokazi za upis mogu se dostaviti u preslici. Ustanova zadržava pravo uvida u izvornike dokaza.

Roditelj može kod ispunjavanja Prijave naznačiti suglasnost da se njegovo dijete rasporedi u drugi PPO i /ili drugi CPO, ukoliko ne ostvari pravo upisa u željeni PPO/CPO. Ustanova će dijete rasporediti u drugi PPO i/ili CPO na Listi reda prvenstva, ukoliko za to postoji mogućnost.

Cijena usluge formira se sukladno dostavljenoj dokumentaciji.
Izuzetno, ukoliko roditelj ne dostavi podatke o prihodima, sudjeluje u mjesečnoj cijeni usluga u visini najvećeg utvrđenog iznosa.

Prednost pri upisu u okviru utvrđenog broja slobodnih mjesta po programima i odgojnim skupinama ostvaruje dijete s većim zbrojem bodova.
Naknadne promjene okolnosti, statusa roditelja, odnosno činjenica kojima se ostvaruje prednost pri upisu, ne utječu na poredak na Listi reda prvenstva odnosno Listi s konačnim rezultatima upisa.

Ugovor o pružanju usluga roditelju se uručuje početkom pedagoške godine, zajedno s akontacijskom uplatnicom.

Roditelji su dužni do trenutka predaje Prijave podmiriti sva dugovanja koja imaju prema Dječjem vrtiću Rijeka za drugo dijete koje koristi ili je koristilo usluge vrtića.

Roditelj je dužan u zadanom roku priložiti potpunu dokumentaciju. Prijave zaprimljene nakon roka i prijave s nepotpunom dokumentacijom neće se razmatrati. Prijave koje ne ispunjavaju uvjete iz članka 10. Pravilnika o upisu djece u Dječji vrtić Rijeka ne ostvaruju formalne uvjete upisa.

Sve upite molimo da uputite željenom Centru predškolskog odgoja na gore navedene kontakte.

Rezultati upisa